disclaimer

disclaimer

disclaimer

disclaimer

Disclaimer voor https://www.blushtxt.com
Blush txt (Kamer van Koophandel: 51276933), hierna te noemen Blush txt, verleent u hierbij toegang tot https://www.blushtxt.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Blush txt behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op https://www.blushtxt.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Blush txt.

Beperkte aansprakelijkheid
Blush txt spant zich in om de inhoud van https://www.blushtxt.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op https://www.blushtxt.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Blush txt. In het bijzonder zijn alle prijzen op https://www.blushtxt.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op https://www.blushtxt.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Blush txt nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Blush txt en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Blush txt, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.